– För ett bättre (inne)klimat

Precis som rubriken antyder så jobbar vi på Venticon för ett bra inomhusklimat som inte är på bekostnad av klimatet och miljön. Genom att erbjuda tjänster där vi sätter kvalité och användbarhet i fokus kommer vi att leva upp till detta.

Vår verksamhet kretsar kring OVK – obligatorisk ventilationskontroll men vi erbjuder även andra tjänster som är kopplade till detta. För oss är det viktigt att ni som kund efter utförd besiktning kan se resultatet som något användbart och nyttigt för er och er verksamhet och inte bara ett “ont måste”.

OVK

Vi har bred kunskap och erfarenhet av ventilation, fastigheters tekniska system och byggnaders fysikaliska egenskaper, detta ger oss en bred bas att stå på och stor förståelse för helheten. Allt för att kunna ge er som kund ett kvalitetssäkrat och användbart protokoll efter utförd besiktning…

Energi

Som en del av den återkommande OVK-besiktningen undersöker vi även vilka åtgärder som skulle kunna förbättra energihushållningen i ert ventilationssystem. Detta är ett krav och ska alltid finnas med i det utfärdade protokollet efter en OVK-besiktning…

Service

En förutsättning för god inomhusmiljö är regelbunden service av ert ventilationssystem. Vi hjälper gärna till med återkommande service och underhåll, oavsett storlek eller typ av anläggning, villa eller flerbostadshus.

Vem är ni?

Är ni fastighetsägare för större kommersiella fastigheter, eller kanske representerar ni en bostadsrättsförening i ett flerbostadshus? Äger ni en bostad i form av en villa eller fritidshus? Vi tar oss an uppdrag oavsett typ av fastighet.

Småhushåll

För småhus, villor, radhus fritidshus m.m. kan vi erbjuda i princip samma tjänster som för större fastigheter. Det kan vara allt från filterbyte och rengöring av aggregat till rådgivning.

 • OVK – förstagångsbesiktning 
 • Filterbyte
 • Kontroll/rengöring aggregat
 • Rådgivning, ventilationskontroll
Flerbostadshus, kontor m.m.

För större fastigheter kan vi kan hjälpa till med allt från återkommande OVK till energirådgivning för energisparåtgärder. Kontakta oss gärna för att höra mer om vad vi kan hjälpa er med.

 • OVK
 • Energirådgivning
 • Filterbyte
 • Allmän kontroll
 • Rengöring av aggregat, värmeväxlare, fläktar m.m
 • Injustering
Helsingborg

Var finns vi?

Vi utgår från Helsingborg men vårt verksamhetsområde sträcker sig över hela södra Sverige beroende på vilken typ av jobb som ska utföras.

OVK

Här följer information som kan vara bra att känna till inför upphandlingen och innan utförandet. Ni kan även läsa mer om OVK på Boverkets hemsida.

Om Uppdraget – OVK

Vi har bred kunskap och erfarenhet av ventilation, fastigheters tekniska system och byggnaders fysikaliska egenskaper, detta ger oss en bred bas att stå på och stor förståelse för helheten. Allt för att kunna ge er som kund ett kvalitetssäkrat och användbart protokoll efter utförd besiktning.

Vi är certifierade med K-behörighet för sakkunnig funktionskontrollant, vilket är ett krav för att få utföra OVK i alla typer av byggnader oavsett typ av ventilationssystem.

Syftet med OVK

Syftet OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett, d.v.s skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter som kommer av dåligt inomhusklimat.

När ska OVK utföras?

OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk, så kallad första besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning. Återkommande besiktningar ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. Vissa byggnader och ventilationssystem är helt eller delvis undantagna från kraven på OVK, t.ex. finns det inget krav på återkommande besiktning för en- och två-bostadshus. Däremot är en första besiktning fortfarande ett krav.

3 års besiktningsintervall gäller för:
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

6 års besiktningsintervall gäller för:
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Förklaringar

S = självdragsventilation.
F = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX = F med värmeåtervinning.
FTX = FT med värmeåtervinning.

Vem får utföra OVK?

Den regelbundna funktionskontrollen av ventilationssystem ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Det finns två olika nivåer på behörigheten – normal (N) och kvalificerad (K).

Vi är certifierade med K-behörighet och behöriga att utföra OVK i alla typer av byggnader oavsett typ av ventilationssystem.

Utförande

Vid OVK kontrollerar vi att:

 • Ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak stämmer överens med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
 • Ventilationssystemet är fritt från föroreningar som riskerar att spridas i byggnaden.
 • Instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet finns lätt tillgängliga.

Utöver kontrollen ovan undersöker vi även om det finns åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i er fastighets ventilationssystem på ett sätt som inte medför ett försämrat inomhusklimat. Även detta kommer ni att hitta i protokollet. Ni som byggnadens ägare har sedan rätt att avgöra om förslagen till energieffektivisering ska genomföras eller inte.

Protokoll

När OVK-besiktningen är utförd får du som fastighetsägare ett protokoll som redovisas och undertecknas. Vi skickar även ett exemplar av protokollet till byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten står. De är tillsynsmyndighet för OVK.

Intyg

Utöver protokoll utfärdar vi även ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktning, resultat av kontrollen och datum för nästa besiktning.

Intyget anslår ni som byggnadens ägare på en väl synlig plats i byggnaden. En anslagstavla i entrén är ett passande exempel.

Energi och OVK

Som en del av den återkommande OVK-besiktningen undersöker vi även vilka åtgärder som skulle kunna förbättra energihushållningen i ert ventilationssystem. Detta är ett krav och ska alltid finnas med i det utfärdade protokollet efter en OVK-besiktning.

Ventilationssystemet och den energi detta förbrukar är många gånger direkt eller indirekt kopplad till hur byggnadens övriga system fungerar. För att kunna ge relevanta och kostnadseffektiva energibesparande åtgärdsförlag måste man kunna se helheten, och det är just det som är vår styrka.

Service

En förutsättning för god inomhusmiljö är regelbunden service av ert ventilationssystem. Vi hjälper gärna till med återkommande service och underhåll, oavsett storlek eller typ av anläggning, villa eller flerbostadshus.

Vi kan bl.a. erbjuda:

 • Allmän kontroll
 • Filterbyte
 • Rengöring av aggregat, värmeväxlare, fläktar m.m.
 • Utbyte av slitagedelar
 • injustering


Kontakta oss 
gärna med en förfrågan.